Direct sexchatting

Posted by / 18-Nov-2017 07:53

Direct sexchatting

Zo kan het verzwijgen van het feit dat een tot het gezin behorend kind het resultaat is van overspel worden aangemerkt als wangedrag dat de alimentatieplicht doet vervallen.

In de Nederlandse betekenis wordt dit ook gebruikt voor het ongewenst seksueel binnendringen door een ander, terwijl de ander niet in staat is zijn wil kenbaar te maken vanwege leeftijd, een beperking, et cetera.

Van cultuur tot cultuur en van land tot land kan dat verschillen door de lokale opvattingen.

In veel westerse landen beschermt de wet zwakkere individuen tegen dwang en ook seksueel gedrag jegens of met wilsonbekwamen is er verboden.

Het genoemde oogmerk zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de inhoud van chat- en e-mailberichten.

Een handeling gericht op het verwezenlijken van de ontmoeting kan bijvoorbeeld zijn dat de dader zich begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, of de ander van een routebeschrijving naar die plek voorziet; dit delict wordt grooming genoemd, pupil, e.d.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht staan in de artikelen 239 tot en met 254a vrijwel alle seksuele gedragingen waarbij sprake is van dwang of waarbij een van de partijen een duidelijk kwetsbaarder positie heeft dan de ander.

In België staan in het Strafwetboek Boek II, Titel VII dit soort misdrijven genoemd.

Wat elk land zelf bepaalt is de leeftijd van seksuele meerderjarigheid; deze varieert in de lidstaten van 13 tot 17.

In Nederland en België wordt men niet meer vervolgd op basis hiervan, omdat er vrijheid van meningsuiting is Godslastering in het algemeen is niet strafbaar.

Wel zijn er in diverse gemeenten vloekverboden uitgevaardigd in de vorm van een gemeentelijke verordening, maar daarop wordt nooit vervolgd vanwege de strijdigheid van deze verordeningen met de Grondwet.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht zijn van de hierboven genoemde zedendelicten de volgende het recentst opgenomen: regelt onder meer de inzet van een lokpuber (een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), door wijziging van art. Overwogen wordt een herziening van de zedelijkheidswetgeving met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

Het verdrag definieert kind als persoon jonger dan 18 jaar.

Direct sexchatting-64Direct sexchatting-49Direct sexchatting-49

In het Belgisch Strafwetboek zijn de zedendelicten geregeld in Boek II, Titel VII.

One thought on “Direct sexchatting”